0903 539 069
0913 44 60 10
Cho thuê xe DCar Limousine

Cho thuê xe DCar Limousine

Saturday, 11-03-2017 10:52:18 AM
Địa chỉ: 42 Nguyễn Chí Thanh, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Tel: 0236 3 82 44 99/ 382 55 97 – Fax : 0236 3 82 44 97
Email: info@friendlytours.com.vn - booking@friendlytours.com.vn
Hotline : 0913 71 00 48 - 0913 44 60 10
Cho thuê xe du lịch 4 chỗ

Cho thuê xe du lịch 4 chỗ

Thursday, 19-03-2015 04:45:05 PM
Địa chỉ: 42 Nguyễn Chí Thanh, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Tel: 0236 3 82 44 99/ 382 55 97 – Fax : 0236 3 82 44 97
Email: info@friendlytours.com.vn - booking@friendlytours.com.vn
Hotline : 0913 71 00 48 - 0913 44 60 10
Cho thuê xe du lịch 7 chỗ

Cho thuê xe du lịch 7 chỗ

Friday, 20-03-2015 02:36:07 PM
Địa chỉ: 42 Nguyễn Chí Thanh, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Tel: 0236 3 82 44 99/ 382 55 97 – Fax : 0236 3 82 44 97
Email: info@friendlytours.com.vn - booking@friendlytours.com.vn
Hotline : 0913 71 00 48 - 0913 44 60 10
Cho thuê xe du lịch 16 chổ

Cho thuê xe du lịch 16 chổ

Thursday, 25-12-2014 06:00:56 AM
Địa chỉ: 42 Nguyễn Chí Thanh, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Tel: 0236 3 82 44 99/ 382 55 97 – Fax : 0236 3 82 44 97
Email: info@friendlytours.com.vn - booking@friendlytours.com.vn
Hotline : 0913 71 00 48 - 0913 44 60 10
Cho thuê xe du lịch 29 chổ

Cho thuê xe du lịch 29 chổ

Thursday, 25-12-2014 06:03:27 AM
Địa chỉ: 42 Nguyễn Chí Thanh, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Tel: 0236 3 82 44 99/ 382 55 97 – Fax : 0236 3 82 44 97
Email: info@friendlytours.com.vn - booking@friendlytours.com.vn
Hotline : 0913 71 00 48 - 0913 44 60 10
Cho thuê xe du lịch 35 chổ

Cho thuê xe du lịch 35 chổ

Friday, 20-03-2015 02:38:44 PM
Địa chỉ: 42 Nguyễn Chí Thanh, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Tel: 0236 3 82 44 99/ 382 55 97 – Fax : 0236 3 82 44 97
Email: info@friendlytours.com.vn - booking@friendlytours.com.vn
Hotline : 0913 71 00 48 - 0913 44 60 10
Cho thuê xe du lịch 45 chổ

Cho thuê xe du lịch 45 chổ

Thursday, 25-12-2014 06:02:21 AM
Địa chỉ: 42 Nguyễn Chí Thanh, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Tel: 0236 3 82 44 99/ 382 55 97 – Fax : 0236 3 82 44 97
Email: info@friendlytours.com.vn - booking@friendlytours.com.vn
Hotline : 0913 71 00 48 - 0913 44 60 10
Trang :  1